Regulamin użytkowania Systemu Informacji Elektronicznej

I.     Postanowienia ogólne.

1.     Administratorem Systemu Informacji Elektronicznej (dalej zwanym Systemem) jest SAUR NEPTUN GDAŃSK SA

2.     Osoba dokonująca rejestracji oraz aktywacji konta w Systemie obowiązkowo zapoznaje się z niniejszym Regulaminem podczas rejestracji bądź podczas pierwszego logowania do Systemu. Rejestracja Użytkownika w Systemie oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.

3.     Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności.

4.     Wyniki analiz udostępnione w Systemie są wynikami wstępnymi i stają się obowiązującymi dopiero po zatwierdzeniu przez Kierownika Laboratorium.

5.     Pracownicy Laboratorium oraz Administrator Systemu nie ponoszą odpowiedzialności za interpretację przez Użytkownika wstępnych wyników analiz.

6.     Tylko oficjalne sprawozdanie z badań Działu Laboratorium SNG S.A., podpisane przez uprawniony personel firmy, jest pełnoprawnym dokumentem prezentującym wyniki analiz.

 

II.    Zakres odpowiedzialności Laboratorium i Administratora Systemu:

1.     Pracownicy Laboratorium oraz Administrator Systemu zobowiązują się nie przekazywać i nie udostępniać trzecim osobom, w jakiejkolwiek formie poufnych danych Użytkownika takich, jak login użytkownika, hasło, wyniki analiz.

2.     Pracownicy Laboratorium oraz Administrator Systemu nie ponoszą odpowiedzialności w sytuacji utraty lub udostępnienia przez Użytkownika i jego pracowników osobom trzecim lub wejścia w posiadanie przez osoby trzecie poufnych danych takich jak login i hasło do konta w Systemie.

3.     Administrator Systemu zastrzega sobie prawo do:

a.     wyłączania, bez uprzedzania, Systemu w celu dokonania aktualizacji, naprawy, modyfikacji Systemu, oprogramowania oraz sprzętu elektronicznego, elektrycznego i komputerowego.

b.     zmian funkcjonalności Systemu bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkownika

c.     zmian bez uprzedzania szaty graficznej systemu.

4.     Administrator Systemu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i opóźnienia w pracy systemu wynikłe z przyczyn i zjawisk niezależnych i nieprzewidywalnych takich, jak przerwy i zakłócenia usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łącz telekomunikacyjnych i energii elektrycznej, uszkodzeń infrastruktury w wyniku zjawisk atmosferycznych i działań osób trzecich.

 

III.   Zakres odpowiedzialności Użytkownika:

1.     Użytkownik samodzielnie wyznacza osobę upoważnioną do korzystania z Systemu.

2.     Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać i nie przekazywać, w jakiejkolwiek formie, osobom trzecim loginu i hasła do Systemu.

3.     Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wynikłe komplikacje w sytuacji utraty, udostępnienia przez Użytkownika i jego pracowników osobom trzecim loginu i hasła do Systemu.

 

IV.  Zasady zlecania badań za pośrednictwem strony internetowej:

1.     Dostępny na stronie internetowej formularz jest wstępnym uzgodnieniem terminu i zakresu badań

2.     Jeśli Klient wymaga dodatkowych informacji lub porady, przekażemy niezbędne informacje (w tym koszt badań) na adres mailowy wskazany w zleceniu

3.     Zlecenie musi zostać podpisane przez klienta lub osobę przez niego upoważnioną, w trakcie poboru próbki lub dostarczenia jej do Laboratorium

4.     Badanie zostanie przeprowadzone zgodnie z odpowiednimi, umieszczonymi w wykazie metodami badawczymi

5.     Prosimy pamiętać, że za prawidłowe przygotowanie instalacji do badań bakteriologicznych odpowiada zleceniodawca. Badania bakteriologiczne próbek pobranych z niedostatecznie przepłukanej instalacji może dawać negatywne wyniki. Powtórne badanie jest również odpłatne i wymaga dodatkowego zlecenia

6.     Należność za pobór próbek i badanie należy opłacić przed otrzymaniem sprawozdania z badań, przelewem lub gotówką w kasie SNG SA, w kwocie i terminie umieszczonym na fakturze

7.     Informujemy, że osobisty odbiór wyników jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 14:00